تعبیر خواب دوختنتعبیر خواب دوختن به روایت از امام صادقتعبیر خواب دوختن به روایت از یوسف نبیتعبیر خواب دوختن تشکتعبیر خواب دوختن جانمازتعبیر خواب دوختن روبالشتیتعبیر خواب دوختن لباس برای مردهتعبیر خواب دوختن لباس به روایت از ابن سیرینتعبیر خواب دوختن لباس عروستعبیر خواب دوختن لحافتعبیر خواب دوختن ملحفهتعبیر خواب 🔥

تعبیر خواب دوختن 🌒 تعبیر خواب دوختن لباس/ تعبیر خواب دوخت لباس به روایت از امام صادق

تعبیر خواب دوختن 🌒 تعبیر خواب دوختن لباس/ تعبیر خواب دوخت لباس به روایت از امام صادق

تعبیر خواب دوختن, تعبیر خواب دوختن روبالشتی, تعبیر خواب دوختن لباس به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب دوختن ملحفه, تعبیر خواب دوختن لحاف, تعبیر خواب دوختن تشک, تعبیر خواب دوختن جانماز, تعبیر خواب دوختن به روایت از امام صادق, تعبیر خواب دوختن لباس برای مرده, تعبیر خواب دوختن لباس عروس, تعبیر خواب دوختن به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب دوختن 🌒 تعبیر خواب دوختن لباس/ تعبیر خواب دوخت لباس به روایت از امام صادق

تعبیر خواب دوختن, تعبیر خواب دوختن روبالشتی, تعبیر خواب دوختن لباس به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب دوختن ملحفه, تعبیر خواب دوختن لحاف, تعبیر خواب دوختن تشک, تعبیر خواب دوختن جانماز, تعبیر خواب دوختن به روایت از امام صادق, تعبیر خواب دوختن لباس برای مرده, تعبیر خواب دوختن لباس عروس, تعبیر خواب دوختن به روایت از یوسف نبی


تعبیر خواب دوختن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دوختن در خواب رتق و فتق امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله دیدن آن در خواب بد نیست مخصوصا اگر چیزی را در خواب می دوزید تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید.

اگر در خواب ببینید که دکمه می دوزید با فرزندان یا با برادران خود کاری را به اتفاق انجام می دهید و یکی از آن ها در استحکام مبانی کار شما موثر و مفید واقع می شود.

اگر فرزند ندارید برادرتان و اگر دارید یکی از فرزندان. اگر در خواب ببینید که پیراهن می دوزید کاری می کنید که با شان و شخصیت اجتماعی شما ارتباط دارد.

چنانچه ببینید لباسی شیک و برازنده دوخته اید کاری در جهت تامین آبروی خویش انجام می دهید.

اگر ببینید که پارگی یا شکافتگی را می دوزید وام خود را می پردازید یا با کسی که قهر هستید آشتی می کنید.

اگر ببینید که لباس زنانه می دوزید از جانب همسر خود سود می برید یا زنی دیگر به شما سود می رساند. اگر ببینید شلوار می دوزید صاحب فرزند می شوید.

دوختن پرده در خواب خوب نیست چون کاری است که غم و اندوه می آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است.

اگر جوانی در خواب ببیند که چیزی می دوزد شغلی مناسب پیدا می کند و اگر دختری ببیند چیزی می دوزد شوهر می کند.

اگر زن جوانی در خواب ببیند که لباس بچه می دوزد صاحب فرزند می شود. روی هم رفته دوختن در خواب بد نیست به شرطی که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد.


تعبیر خواب دوختن به روایت محمد ابن سیرین

اگر بیند جامه خویش را می دوخت کارش نیکو شود و حالش به صلاح آید.

اگر بیند جامه به مال خویش می دوخت، تاویلش همین است. اگر بیند جامه زنی می دوخت، غم و زیان به او رسد.

اگر بیند جامه مردی می دوخت تاویلش نیکو باشد.

اگر بیند سوزن به دست داشت و جامه تمام ندوخت، دلیل است که آن کس هر شغل که پیش گیرد تمام نکند.

اگر بیند جامه دوخته به خانه بسیار داشت عیش بر او فراخ شود و مال از میراث بیابد.


تعبیر خواب دوختن به روایت مغربی

اگر بیند از بهر خویشتن پیراهنی بدوخت و گریبان تمام کرد با عیال خویش سازگار باشد اگر بیند شلوار بدوخت و لیفه آن را ندوخت، دلیل است که زنی خواهد و سرانجام رهائی یابد.

اگر بیند که قبا بدوخت، دلیل که زنی به خدمت مشغول گرداند اگر بیند پیراهن زیر پاره می کرد به کدخدائی مشغول شود.

اگر بیند جامه عیال می دوخت، دلیل که به خدمت عیالش بماند.

اگر بیند از بهر جامه دوختن رشته می بافت، دلیل که از جائی به جائی تحویل کند.

اگر بیند از برای عیال جامه ابریشمین می دوخت، دلیل که غمگین شود، به تهمت گناهی که از او بوجود آید.


تعبیر خواب دوختن به روایت امام صادق

دوزنده به خواب ، کسی است که کارهای دنیا بر دست وی به صلاح آید، خاصه آن کس را که جامه از بهر او بدوزد.


تعبیر خواب دوختن به روایت کرمانی

اگر ببینی با سوزن لباس میدوزی، یـعـنـی حال و روز تو خوب و نیک شده و به خواستۀ خودت می‌رسی.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا